BioDisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW urządzeniu BioDisc zastosowano technologię RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne), która zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń w ściekach przy zmiennym dopływie ścieków. Jest to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, które gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Zasada działania: 
OSADNIK WSTĘPNY

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz odpadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają za ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W drugie strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane no obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

OSADNIK WTÓRNY

Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.Ścieki z gospodarstwa domowego dopływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej, wpływa do pierwszej strefy biologicznej, gdzie na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest równomiernie dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.
Urządzenie oczyszczalni ścieków BioDisc wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Zaletą jego jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013-Mała powierzchnia zabudowy-Prosta konstrukcja-Cicha praca-Brak nieprzyjemnych zapachów-Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W-Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia-Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

Systemy drenarskie

Systemy drenarskie

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy drenarskie z PCW znajdujące zastosowanie w:
-melioracji terenu,
-zabezpieczenia i odwodnienia budynku,
-stabilizacji podłoża, dróg nasypów i skarp.

W skład budowy systemu drenarskiego wchodzą:
-rury drenarskie PCW (zakres śr. 50mm - 20mm),
-rury PCW bez otuliny,
-rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych).

System kształtek PP:
-złączki,
-kolana,
-trójniki,
-redukcje.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOdwodnienie liniowe to system kanałów z kratkami umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z: chodników, placów, dróg, podjazdów do garaży, ogrodów, basenów itp.Zalety systemu:
-łatwy w montażu (układanie na małej głębokości, minimalizuje zakres robot ziemnych),
-wytrzymały, przystosowany do ruchu pieszego jak i samochodowego (klasa obciążeń A-B)
-estetyczny (szeroki asortyment produkowanych elementów, kanałów, kratek, studzienek występujących w kolorze: popielatym i brązowym),
-trwałość (odporny na korozję i większość detergentów).

Podstawowym elementem każdego systemu odwodnienia liniowego jest korytko z kratkami o:
-długości: 0,5m i 1 m,
-szerokości: 0,14 m
-wysokości 0,135 m

Komercyjne oczyszczalnie ścieków

Komercyjne oczyszczalnie ścieków

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW oczyszczalni komercyjnej BioDisc marki Kingspan zastosowano technologię opartą na obrotowych złożach biologicznych. Przez cały okres eksploatacji produktu urządzenie zapewnia nieprzerwanie wysoką wydajność i bezproblemowe oczyszczanie ścieków.
Opatentowane systemy dawkowania ścieków zapewniają optymalną wydajność dzięki wprowadzeniu równowagi hydrauliczne Dzięki temu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych i stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania.
Każda komercyjna oczyszczalnia BioDisc charakteryzuje się kompaktową budową pozwalającą dostosować produkt do szerokiej gamy zastosowań i wymogów dotyczących jakości oczyszczania. BioDisc został stworzony całkowicie na potrzeby rynku, zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak EN 12566-3 (do 50 RLM) i EN 12255 (powyżej 50 RLM).

Tradycyjne oczyszczalnie ścieków

Tradycyjne oczyszczalnie ścieków

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘZasada działania tradycyjnej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika.
Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w w zależności od warunków terenowych.
WARIANTY OCZYSZCZALNI:Osadnik gnilny + drenaż rozsączający ................. OP-2000/5 drenażOsadnik gnilny + złoże drenażowe ....................... OP-2000/5 z.drenażoweOsadnik gnilny + studnia chłonna ........................ OP-2000/5 s.chłonnaOsadnik gnilny + złoże rozsączające w kopcu ..... OP-2000/5 kopiecOsadnik gnilny + złoże filtracyjne pionowe ........... OP-2000/5 F.PionowyOsadnik gnilny + złoże filtracyjne poziome ........... OP-2000/5 F.PoziomyOsadnik gnilny + złoże trzcinowe ........................ OP-2000/5 Z.Trzcinowe
Ścieki infiltrujące przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtra powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.
Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane.
Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach; 50% po osadniku gnilnym - po drugim etapie ~
W czasie eksploatacji urządzeń można stosować ekologiczne biopreparaty, które w krótkim czasie zmniejszają uciążliwości przykrych zapachów - poprawiają parametry CHZT i BZT5, zmniejszają ilość osadów.
Każda oczyszczalnia wymaga okresowych kontroli i obsługi, nie ma oczyszczalni bezobsługowych. Co pół roku należy przeprowadzać kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę przeprowadza sam użytkownik i aby zapobiec przytykaniu się urządzeń należy opróżniać osadnik gnilny maksymalnie co rok.Kontroli podlegają takie urządzenia jak:- osadnik gnilny- studzienka rozdzielcza- kanały wentylacyjno - nawiewne
W czasie eksploatacji urządzeń nie wolno wrzucać do kanalizacji żadnych środków żrących i kwasów np. solnego, siarkowego, farb, chloru, rozpuszczalników, oleju oraz silnych detergentów, środków do dezynfekcji czy przetykania rur oraz części zanieczyszczeń stałych takich jak podpaski, pieluchy, opakowania foliowe art. spożywczych różnego typu itp.

Biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient Plus

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘInnowacyjna biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient Plus została zaprojektowana z myślą o terenach o zwiększonych wymaganiach w stosunku do skuteczności usuwania azotu ogólnego oraz fosforu. Produkt spełnia najwyższe standardy dzięki zastosowaniu fluidalnych złóż biologicznych wraz z systemem chemicznej redukcji otrzymują. Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN:12566-3 oraz SR66.Oczyszczalnia BioFicient + została przebadana w niemieckim notyfikowanym laboratorium w Aahen zgodnie z wymaganiami normy EN:12566-3 uzyskując rewelacyjny wynik oczyszczania – 0.4mg/l fosforu całkowitego na odpływie.Zbiornik wykonany jest z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. Charakteryzuje go bardzo mocna ożebrowana konstrukcja o wzmocnionych ściankach, umożliwiająca głęboką instalację bez zastosowania pompowni ścieku surowego- zagłębienie rury doprowadzającej ściek nawet do 150cm. Niskoprofilowa konstrukcja zbiornika umożliwia instalację w trudnych warunkach gruntowo wodnych np. przy wysokim poziomie wód gruntowych lub przy płytkim występowaniu skał.

Opmini SBR

Oczyszczalnie biologiczne SBR

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOczyszczalnie OP.SBR to sprawdzone systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lecz w nowej przemyślanej gamie urządzeń popartej nowatorskimi rozwiązaniami, które pozwalają na dostosowanie do różnorodnych warunków gruntowo-wodnych.
Proponowane urządzenia posiadają wiele zalet, które mają służyć dla nas i infrastruktury indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Najważniejszymi zaletami są :- niski koszt zakupu urządzeń- bezawaryjna eksploatacja- prosty montaż i obsługa
Działanie systemu polega na dopływie ścieków do osadnika wstepnego gdzie ulegają sedymentacji i skąd są cyklicznie porcjowane do komory reaktora w celu napowietrzania za pomocą dyfuzora do którego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy membramowej. W komorze odbywa sie naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych.
Po komorze reaktora ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza sie na dnie stożka, skąd nagromadzony osad jest zawracany do komory reaktora a nadmiar cyklicznie do osadnika wstepnego. Ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego.

BioTec

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioTec

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘEkologiczne oczyszczalnie ścieków BioTec pracują w tradycyjnej technologii złóż zraszanych. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego i w pełni automatycznego procesu, uzyskuje się wysoki efekt oczyszczania już przy niewielkich zrzutach. Zaletą rozwiązania jest duży, pojedynczy zbiornik wykonany z GRP, niskie koszty eksploatacji, całkowita automatyka pracy oraz zwiększone przepływy obliczeniowe na 1RLM.

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a dalej poza oczyszczalnię poprzez specjalnie zaprojektowany króciec odpływowy.

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria sprężarki.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3-Sprawdzona technologia złóż zraszanych-Niskie koszty instalacji-Mała powierzchnia zabudowy-Estetyczna instalacja-Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP-Niskie koszty eksploatacji-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia IPS

BioFicient

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOczyszczalnia Kingspan BioFicient to niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków.Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków.

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonychKorzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioFicient:
– Niski koszt pozbycia się ścieków,– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych,– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych.